top of page

מתי חובה להודיע למעסיק על הריון

חוק עבודת נשים, מקנה חובות וזכויות לנשים בנסיבות של היריון בזמן העסקתן. הריון הוא עניין אישי וישנם מקרים שעובדות מעדיפות לא לספר מכול מיני סיבות, ומצד שני, על המעסיק להיות חשוף למידע על מנת להקנות לעובדת את הזכויות המגיעות לה.


מתי חובה להודיע למעסיק על הריון

1.במקרים רגילים ובעבודה משרדית, בין אישית או כל עבודה אחרת שאינה קשורה להתעסקות עם חומרים מסוכנים, העובדת תודיע למעסיק על היותה בהריון בחודש החמישי להריונה.

2.עובדת החשופה לקרינה מכמות מסוימת ומעלה, חובה להודיע למעסיק ככול האפשר על היותה בהריון. במידה והעובדת במהלך העבודה נחשפת לחומרים מסוכנים, המפורטים בתקנות, על העובדת להודיע למעסיק על דבר הריונה תוך עשרה ימים.

3.במקרים שהעובדת בהריון נחוצה למקום העבודה, על העובדת להודיע למעסיק מכח חובת תום הלב. המעסיק, חייב להעניק לעובדת את זכויותיה כפי שנפרט מטה.


כיצד ניתן להודיע על הריון למעסיק?

ע"י הודעה בכתב: במייל, בהודעה או במכתב. בכדי למנוע אי נעימויות וגם הוכחת ההודעה- במקרים בהם יסרב המעסיק להעניק לעובדת את הזכויות המגיעות לה על פי דין וימנע מהעובדת לקבל זכויותיה.


זכויות העובדת לאחר הודעה למעסיק על הריון

לאחר שנמסרה הודעה למעסיק על הריון כחוק, המעסיק לא יעסיק את העובדת בשעות לילה דהיינו, מעשר בלילה ועד שש בבוקר. שנית, המעסיק לא יעסיק את העובדת בשעות נוספות שהן מעבר ליום העבודה המלא. העסקה תתאפשר בהינתן תנאים מסוימים וביניהם, הסכמת העובדת ואישור רפואי.


העובדת תהיה זכאית לתשלום שכר בהיעדרויות רפואיות שונות לצורך בדיקות הדרושות במהלך ההיריון, כמו כן, חל איסור על פיטורי עובדת בהריון, ובמידה שיש לעובדת ותק של שישה חודשים במקום העבודה, חל איסור לפטר אלה באישור הממונה על עבודת נשים.לסיכום, כאשר עובדת או עובדת עתידית מגלה על דבר היותה בהריון, עליה לדעת כי חובה להוציא הודעה למעסיק על הריון בחודש החמישי להריונה- אלא אם היא עובדת במקום בו היא חשופה לחומרים מסוכנים או קרינה מסוכנת, אז תודיע כפי שפורט מעלה.


Comments


bottom of page