top of page

פיצויי פיטורים על קצה המזלג- מי זכאי ומתי?


ארבעה טיפים לפני שימוע בעבודה
צילום: canva

העובד בלחץ, המעסיק החליט לפטרו. מצב רוחו הנפשי והרגשי מקשה עליו לתפקד בעבודה ובבית. ברוב המקרים העובד זכאי למימוש זכויותיו החוקיות במסגרת חוק פיצויי פיטורים.


באילו מקרים העובד זכאי לפיצוי פיטורים?

עובד שכיר אשר השלים שנת עבודה אחת ומעלה במקום עבודה, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים (סעיף 1בחוק פיצוי פיטורין) . העובד זכאי לפיצוי ממקום העבודה לאחר שנת עבודה אחת, גם אם התחלפו מעסיקיו של אותו עובד באותו מקום עבודה.


מעסיק שהחליט להתחכם ולסיים העסקה לפני סיום שנת עבודה רצופה דהיינו 11 חודשים מה דין הפיצויים

סעיף 3 בחוק פיצויי פיטורים כי על המעסיק להוכיח כי פיטורים לא נעשו כדי להתחמק מתשלום פיצויי פיטורים. אם המעסיק לא יוכיח זאת מעל לכל ספק יהיה חייב תשלום פיצויי פיטורים.


קבלת הודעה מוקדמת לסיום העסקה

מעסיק שהחליט על סיום העסקתו של עובד, ייתן הודעה מוקדמת לפיטורים בכתב ,זאת על פי סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים. בהודעה על המעסיק לציין את התאריך בו נמסרה ההודעה ואת המועד בו הפיטורים ייכנסו לתוקף.


עובדים שעבדו במקום מעל כשנה זכאים להודעה מראש של 30 ימים. מרגע קבלת ההודעה ועד סיום ההעסקה העובד מחויב להמשיך ולעבוד במקום עבודתם באותה המתכונת, אלא אם החליט המעסיק לוותר על עבודתו בתקופה זו. במקרה זה יהיה מחויב המעסיק לשלם לעובד אותם ימי עבודה. חשוב- פיטורי עובד ללא הודעה מוקדמת יחייב את המעסיק לשלם "חלף הודעה מוקדמת".


מה גובה פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד?

במידה והמעסיק החליט לפטר את העובד, שיעור הפיצוי המגיע לעובד שפוטר הינו לרוב משכורת של חודש אחד על כל שנת עבודה ובאופן חלקי ויחסי במקרים בהם עבד יותר משנה אחת.בחישוב פיצויי הפיטורים לעובד לא נכללים כל מרכיבי משכורתו. לדוגמא, שעות נוספות אותם ביצע העובד והחזר הוצאות.


מועד תשלום פיצויי הפיטורים- עד 15 יום מרגע ניתוק יחסי עבודה אחרת יחשב כהלנת שכר. כקבוע בחוק.


תביעת המעסיק -לצערנו, ישנם מעסיקים הפוגעים בזכויות העובדים. בתי הדין מאפשרים להגיש תביעה בגין פיצויי פיטורים בדיון מהיר (בדומה להגשת תביעה קטנה). מדובר על תביעות בהן גובה הפיצויים אינו עולה על סכום של 31,300 ₪.


ישנם מקרים נוספים שעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורין, אך גם ישנם מקרים שקיימת עילה למעסיק לשלול (במקרים חריגים) פיצויי פיטורין.


משרדנו מתמחה בזכויות מפוטרים ומעסיקים ובעל ניסיון בתחום, אז אם הוזמנת לשימוע חשוב שתיצור איתנו קשר במיידי.


לייעוץ בנושא: התקשרו 050-5294761 או שלחו הודעה בווטסאפComments


bottom of page