top of page

פיטורי עובדים בשל שירות מילואים

מכיוון שאנו נמצאים בתקופה לא פשוטה לעובד וגם למעסיק, משרדנו מביא בפניכם את חוק חיילים משוחררים האוסר לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו של שירות המילואים זאת בכדי למנוע אי נעימויות ותביעות מיותרות.


בנוסף, החוק אוסר לפטר עובד מכל סיבה שהיא, בתקופת היותו במילואים, במהלך 30 ימים מתום שירות המילואים - לגבי עובד ששירת במילואים מעל יומיים רצופים. זאת, מלבד בנסיבות מיוחדות שבהן המעסיק פנה אל ועדת התעסוקה במשרד הביטחון וקיבל היתר לפיטורים, לאחר שהוכיח כי הפיטורים אינם בגין שירות המילואים.


במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים אין למנות את 30 הימים שלאחר תום שירות המילואים (שבהם חל איסור לפטר את העובד ללא קבלת היתר של ועדת התעסוקה במשרד הביטחון). כלומר ההודעה המוקדמת יכולה להתחיל רק לאחר שחלפו 30 ימים מסיום שירות המילואים. אם ניתנה הודעה מוקדמת לפני שירות המילואים, תיעצר תקופת ההודעה המוקדמת עם תחילת השירות, והיא תימשך לאחר שחלפו 30 יום מתום השירות.


הדרך למימוש זכויותיו

עובד שפוטר ללא היתר במהלך השירות או במהלך 30 ימים מתום השירות, רשאי לתבוע את המעסיק בפני ועדת התעסוקה במשרד הביטחון.

ניתן להגיש את התביעה לוועדת התעסוקה באופן עצמאי או לקבל סיוע בהגשת התביעה באמצעות עורכי דין מטעם משרד הביטחון (השירות ניתן בחינם). למידע נוסף ראו סיוע משפטי לעובד שפוטר מעבודתו עקב שירות מילואים.

ועדת התעסוקה מוסמכת להחליט על: מתן צו המורה למעסיק לקבל או להחזיר את העובד לעבודה.

מתן צו המורה למעסיק לשלם לעובד פיצויים בסכום השווה ל-5 פעמים השכר שקיבל או שהיה זכאי לקבל עבור חודש העבודה הסמוך לפיטוריו, או בסכום השווה ל-5 פעמים השכר הממוצע במשק. הוועדה רשאית, מטעמים מיוחדים, לפסוק פיצויים בסכום אחר שתקבע.

מתן צו משולב - צו להעסקה וצו לפיצויים. סכום הפיצויים בצו משולב ייקבע רק בהתאם לנזק שנגרם לעובד בפועל עקב הפיטורים שלא כדין.

בנוסף, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק אל יחידת האכיפה של חוקי העבודה.

משרדנו ישמח לסייע טלפונית בחינם למשרתי מילואים אשר זומנו לשימוע בתקופה זו ולהעניק להם כלים להתמודד עם ההודעה שקיבלו.

רק ביחד ננצח 🇮🇱


Comments


bottom of page