top of page

מעסיק פרטי או ציבורי המזמין שרות מחברת כוח אדם נחשב כמעסיק בפועל


מעסיק פרטי או ציבורי המזמין שרות מחברת כוח אדם נחשב כמעסיק בפועל
מעסיק פרטי או ציבורי המזמין שרות מחברת כוח אדם נחשב כמעסיק בפועל

כידוע לכם ישנם מעסיקים המעדיפים מכול מיני סיבות להעסיק עובדים דרך חברת כוח אדם ולא להעסיקם ישירות בעסק, מעסיק פרטי או ציבורי שהתקשר בחוזה עם חברת כוח אדם, לפיו חברת כוח אדם תשלם לעובד את שכר הבסיס בלבד עבור שעות עבודתו, שכר שהיה נמוך משכר המינימום, כאשר בפועל, החברה המזמינה את השירות לא טרחה להשלים את שכרו של העובד, לרבות תשלום זכויות סוציאליות ותגמול עבור שעות נוספות כפי הקבוע בחוק.

מעסיק ציבורי המעסיק עובדים דרך חברת כוח אדם יכול להעסיק עובדים עד 9 חודשים בלבד, לאחר מועד זה עליו לסיים את העסקתם בחברה ולקלוט אותם בהתאם לקבוע בחוק לקליטת עובדים בשרות הציבורי.

אבקש להביא בפניכם מקרה שנדון בבית הדין לעבודה. העובד, שהינו אזרח אריתראי, הגיש תובענה כנגד מעסיקו לקבלת מלוא זכויותיו (סע"ש 27723-03-14 ביה"ד קבע, "כי מעסיק שהתקשר עם חברת כוח אדם, כאשר התמורה שמשולמת נמוכה מזכויות הבסיס של העובד, לקוח על עצמו סיכון, להיות חייב בכל התשלומים שמגיעים לעובד".

ביה"ד הבחין בחוזה שנערך בין הצדדים כחוזה הפסד, ועל כן, יש לראות במזמין השירות כאחראי לזכויות העובד מתחילת העסקתו, ובנסיבות הדבר חייב את המעסיק בתשלום זכויות העובד בסך של יותר מ- 60,000 ₪.

לסיום

כול עובד/ת המועסק דרך חברת כוח אדם הנותן שרות למעסיק כול שהוא ורואה עצמו כי לא משולמות לא כול זכויותיו אנו ממליצים לפנות למשרדנו אלגאלי יועצים ומומחים לשכר לקבלת יעוץ בתחום בטלפון: 0505294761

בין לקוחותינו עובדים ברשויות מקומיות, עובדים בשרות המדינה, וועדי עובדים, עורכי דין, מוסכים, מסעדות, מעסיקים פרטיים, עובדי רשות הדואר במסגרת פרישה בהתאם לתוכנית הבראה.


Comments


bottom of page