top of page

מעמדו של העובד/ת במקום העבודה


   עובדים במשרד-  מעמדו של העובד במקום העבודה
צילום: canva

עובד שכיר או כעובד עצמאי, מעמדו נקבע בהתאם לאופי עבודתו , מעמדו בארגון לצורך זכויותיו הסוציאליות הרבות מהן נהנה העובד השכיר ביחס לעובד העצמאי, כגון: דמי חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה, ביגוד, דמי נסיעות, פיצויי פיטורים, מענק יובל, דמי אבטלה, ועוד.


העקרונות לקביעת מעמדו של נותן השירות

ישנם מקרים בהם עובד הנותן שירות לגוף כלשהו יכול להיחשב עובד שכיר במידה ועונה על הקריטריונים שנקבעו בפסיקה. פתיחת תיק ברשויות המס אינה אמורה לקבוע את סוג מעמדו.

כיום מקובל בפסיקה להגדיר את מעמדו של העובד, כעובד שכיר או עובד עצמאי, לפי המבחן המעורב אשר כולל את מבחן ההשתלבות, שמשמש כמבחן המרכזי, ומבחני עזר נוספים.

מבחן ההשתלבות בודק האם העובד השתלב כחלק מהעובדים של המעסיק או כגוף חיצוני הנותן שרות.

המרות, השליטה והפיקוח – האם העובד היה נתון למרותו, שליטתו, ופיקוחו של המעסיק אז הוא יוגדר כעובד שכיר וההיפך.

לעניין הציוד – האם העובד השתמש לצורך עבודתו בציוד של המעסיק, אז הוא יוגדר כעובד שכיר.

הביצוע האישי – האם מדובר במי שהתחייב לתת שירות באופן אישי למעסיק, ובמידה ולא היה אפשרי מכול מיני סיבות הוא איננו צריך לדאוג לעצמו למחליף (שאז הוא יוגדר עובד שכיר), או שהמדובר במי שהתחייב לספק את העבודה לבית העסק בכל מקרה, כך שבמידה והדבר נבצר ממנו, עליו לדאוג לעצמו למחליף.

במידה ונותן השירות איננו עונה על המבחנים הללו, הוא יוגדר כעובד עצמאי.


מהן הזכויות הסוציאליות של העובד העצמאי

עובדים העצמאיים נהנים פחות בזכויות סוציאליות, פיצויי פיטורים ודמי אבטלה, למעט מקרים בהם מדובר בעובדים עצמאיים אשר השירותים שהם נתנו למעסיק מופיעים בתוספת הראשונה לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972.

מדובר בעובדי ניקיון תברואה, עובדי ניקיון משרדים מחלקי גז, שומרים, מורי דרך, ועוד, וזאת בתנאי שהם עומדים בתנאים הנדרשים לצורך קבלת המעמד כעובדים שכירים, כפי שפורט לעיל.

יחד עם זאת, העובדים העצמאיים זכאים לזכויות סוציאליות אחרות, כגון מענק עבודה (מס הכנסה שלילי); קצבאות שונות מטעם המוסד לביטוח לאומי, כגון דמי לידה, גמלת שמירת הריון, קצבאות לנפגעי עבודה, גמלת נכות, קצבת זקנה, אבטחת הכנסה, ועוד.

בנוסף, ובהתאם לסעיפים 2 – 18 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016, החל משנת 2017 ואילך, עובד עצמאי אשר בין הגילאים 21 – 60 וכן רשום כעוסק ברשויות מע"מ לפחות חצי שנה, חייב להפקיד באופן עצמאי מדי שנה סכומי כסף לצורך חיסכון פנסיוני, וזאת באחוזים אשר נגזרים לפי גובה הכנסתו.

לידיעתכם, נפתח מסלול מיוחד ומהיר לעובדי רשויות מקומיות- יעוץ ראשוני לתלוש השכר בחינם צרו איתנו


לייעוץ בנושא: התקשרו 050-5294761 או שלחו הודעה בווטסאפComments


bottom of page