top of page

מה יהיה עם הביטחון הכלכלי של בני המשפחה ביום בו תפסיקו לעבוד?


אנשים במשרד- מה יהיה בפנסיה? יהושע אלגאלי יועצים
צילום: canva

מי זכאי לפנסיה?

המחוקק החליט כי משנת 2008 כל עובד תהיה לו פנסיה, במטרה שיוכל להמשיך לחיות בכבוד לאחר גיל הפרישה, וייהנה מהשנים הבאות בכבוד. משנת 2008 חייבו את המעסיקים להפריש מהשכר, עבור ביטוח פנסיוני מקיף לכל עובד שכיר שאין לו הסדר ביטוח פנסיוני.


לצערנו יש מעסיקים שלא מקפידים לעמוד בהוראות החוק ואינם מחתימים את עובדיהם על הסדר פנסיוני. מעסיקים אחרים החליטו להפריש לעובדיהם הסדר פנסיוני כנדרש, אך הם אינם מקפידים להעביר את הכסף שהופרש לטובת העובד/ת מידי חודש בחודשו, אלא באיחור של מספר חודשים, דבר זה פוגע ברצף ביטוחי, בחסכון הפנסיוני או חלילה בקצבת נכות.


המעסיק אינו רשאי בכל מצב לא לבצע ההפרשות או לדחות את ביצוען. המעסיק לא רשאי להגיע עם העובד להסדר שהעובד יוותר על ההפרשות לפנסיה. אפילו אם העובד הסכים לבקשת המעסיק אין להסכמה תוקף חוקי והעובד יהיה רשאי לתבוע זאת בעתיד כולל הפרשים.


זמני העברת כספים ע"י המעסיק- כל סכומי ההפרשות יועברו תוך 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת, או 15 ימים מתום החודש שעבורו משולמים הכספים. אי ביצוע ההפקדות לפנסיה במלואן ובמועדן, באופן רציף, עלול לפגוע ברצף הביטוחי של העובד, עד כדי פגיעה קריטית בפנסיה.


כיצד לגלות מעסיק שלא הפריש לקופה או הפריש חלק מהכספים?

הגופים המבטחים אמורים לשלוח לעובד דו"חות רבעוניים, הכוללים בין היתר את סכומי ההפרשות שצריכים להתבצע ומועד התשלומים בפועל.באתרי האינטרנט של הגופים המבטחים, ישנם "אזורים אישיים" של המבוטחים, המכילים מידע על המצב העדכני של הסדר הביטוח הפנסיוני.


במצב בו המעסיק לא העביר את הכספים בזמן, העובד יוכל לתבוע את הקופה המבטחת או את המעסיק ולדרוש כספים רטרואקטיבי כולל הפרשי מדדים.


אי הפרשת כספים לקופות הפנסיה

אי ההפרשה יכול להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי העבודה לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, המקנה לעובד את הזכות להתפטר בדין מפוטר ולקבל את כל הזכויות כולל פיצויי פיטורין.


במידה והמעסיק ניכה מהעובד או ביצע את ההפרשה בתלוש השכר, אך לא העביר לקופה המבטחת, רשאי העובד להגיש תביעה על הלנת שכר.


אם המעסיק פשט את הרגל ולא ניתן לגבות ממנו את הכספים, ניתן להגיש תביעה לביטוח לאומי. יש לקחת בחשבון שבגין תביעה זו ניתן לקבל שיפוי רק עד 12 חודשים אחרונים להעסקת העובד.


לייעוץ בנושא: התקשרו 050-5294761 או שלחו הודעה בווטסאפKommentare


bottom of page