top of page

כספים שהפריש המעסיק לביטוח מנהלים ו/או לקופת גמל על חשבון פיצויי הפיטורין האם הוא רשאי למשוך אותם?

 כידוע עובד שמתפטר, על פי חוק, איננו זכאי לפיצויי פיטורין. לפי זה למעשה קיימת אפליה בין עובדים, האם עובד שלא נעשו עבורו הפרשות לפיצויי הפיטורין לקופת גמל/קצבה תהיה עדיפות על פני עובד שכן יש לו הפרשות כאמור? המחוקק אכן בחר להעדיף את העובדים אשר מבוצעת עבורם הפרשה לקופת גמל או לקצבה, כנראה בכדי להביא את העובדים לדאוג שהמעסיק משלם  הפרשות לגמל ולפיצויים, זאת בכדי לשמור על עתידם הפנסיוני.

סעיף 26 (א)(1) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קובע חל איסור למשוך את  הכספים הצבורים לזכות העובד בקופת חיסכון לקצבה ע"י המעביד, ואוסר על המעביד למשוך את הכספים הצבורים על חשבון פיצויי הפיטורין. הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבינתיים חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהוא ניתן להחזרה או להעברה.

החוק קובע כי ניתן למשוך את כספי הפיצויים הצבורים על שם העובד במקרה של התפטרות העובד, רק אם הקופה, אליה הופרשו הכספים, איננה מיועדת גם לביטוח קצבה, ואם כן, על המעביד להציג הסכם קיבוצי או הסכם אישי עם העובד, המאפשר לו למשוך את כספי הפיצויים במקרה של התפטרות. למעשה, סעיף 26(א) לחוק כמעט התרוקן מתוכנו לעניין אפשרות המעביד למשוך את הפיצויים, בשנת 2008 כנס לתוקפו צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, כול קופות הגמל האישיות בהן מופקדים רכיבי פיצויים שוטפים, הפכו לקופות בהן סכום הפיצויים מיועד גם לביטוח קצבה. כלומר, רכיב הפיצויים מהווה חלק מהתקציב המיועד לצבירת זכויות פנסיוניות לעובד. במקרה בו העובד התפטר, המעביד לא יהיה רשאי למשוך את הכספים הצבורים ע"ח הפיצויים, אלא רק אם קיים הסכם קיבוצי או הסכם אישי עם העובד הקובע אחרת. זה המקום לציין כי כתוצאה מכך, במקרים רבים בתכניות ביטוח מנהלים, נוהגות חלק מחברות הביטוח לכלול בטפסי הבקשה לעריכת הפוליסה סעיף מיוחד, עליו חותמים המעביד והעובד, לפיו ניתן להחזיר למעביד כספי פיצויים לפי דרישתו, גם אם הופקדו בקצבה, וזאת במקרה והעובד עזב את מקום עבודתו בתנאים שאינם מזכים אותו בפיצויי פיטורים. בעקבות צו ההרחבה, קיימת חובה של כל מעביד להפריש לכל עובד כספים על חשבון הפיצויים והגמל ובכך נמנעו אפליות.

כדאי לבדוק היום את זכויותיך בכדי להנות בעתיד מביטחון כלכלי בטוח.

משרדנו ישמח לתת לכם שרות זה במקצועיות והבטחת זכויותיכם התקשרו עוד היום 0505294761

Comments


bottom of page