top of page

זכויות העובד המעוגנות בחוק

האם ידוע לכם כי לכול עובד יש זכויות שמוגנות בחוק? זכויות אלו

הן בכדי להבטיח את פרטיותו, של המעסיק והעובד, ובכדי להעניק

לו את זכויותיו הסוציאליות שמאפשרות לעובד לעבוד בצורה תקינה

ולהגיע אל חיק המשפחה בכדי ליהנות מהמשפחה בזמנים סבירים.להלן זכויות שכר המגיעות לעובד/ת

שכר מינימום לעובד במשרה מלאה כפי הקבוע בחוק לעובד/ת

חודשית קבועה 5,300 ש“ח, והשכר השעתי עומד על 29.12 ₪

החוק קובע כמה שעות עבודה יש לעבוד בשכר זה, מעבר לשעות

הללו התשלום הן לפי שעות נוספות, כמובן תשלום עבור שעות

שבת וחגים הן שונות לחלוטין משעות רגילות.

תשלום השכר מוגדר בחוק הגנת השכר ומועדו, כמו כן, אי תשלום

שכר במועד הקבוע בחוק מקנה לעובד הלנת שכר, בית הדין

לעבודה יכול


להשיט קנס כספי על המעסיק.

כמו כן, חובה להעניק לעובד תלוש שכר ולמסור אותה כפי הקבוע

בחוק, אי המצאת תלוש שכר במועד יש סמכות לבית הדין לחייב

את המעסיק בקנס כספי, בתלוש חובה לפרט את כל הרכבי השכר,

הניכויים וצב


ירת ימי החופשה והמחלה, גופות גמל והשתלמות ועוד‘.


חופשות וימי מחלה


כל עובד זכאי לצבור ימי מחלה, אותם הוא רשאי לנצל עם הצגת

אישור מרופא בהתאם למספר הימים הקבועים בחוק, ישנם

הסכמים שהעובד רשאי להגיש הצהרה ללא אישור רפואי ולהגישם

כימי מחלה.

העובד/ת זכאי לימי חופשה בהתאם לקבוע בחוק ונצלם בתיאום

עם המעסיק.

מעבר לחופשה שנתית זכאי העובד/ת לקבל חופשה לטיפולים

רפואיים, אירועים מיוחדים, נישואין, אימוץ ואומנה, אבל, לידה ועוד.

ישנם מקומות


עבודה מסוימים מוגדרות החופשות באופן שונה, והן

מושפעות גם מהרכב המשרה.


תנאי עבודה וסביבתה


החוק מגדיר מה הם זכויות העובד גם בסביבת העבודה, ומפרט

את הגבלות הרעש, חשיפה לקרינה ולסכנות בטיחותיות, תקני

הבטיחות והגיהות שיש לעמוד בהם ועוד. כמו כן, הוא מפרט את

הנושאים של התעמרות בעבודה מצד המעסיק בעובד/ת.


סיום יחסי עובד מעביד


מעסיק חייב לתת לעובד מכתב והודעה כקבוע בחוק, אי הודעה

כחוק תחייב את המעסיק בפיצוי או לעיתים בביטול הפיטורים.

מהם גובה פיצויי פיטורים להם זכאי העובד, מועד ואופן תשלום

הפיצויים והלנתם כול זה מוגדר בחוק.

עובד שהתפטר מגיעות לו זכויות, ולפני מסירת הודעה על התפטרות,

כדאי לדעת מהם זכויותיו, אופן ההודעה יכול לשלול לעובד פיצויים,

לכן חשוב להתייעץ עם משרדנו רגע לפני.

ישנם עובדים שהחוק מגדיר את הזכויות באופן פרטני, כגון: חזרה

לעבוד בתום חופשת הלידה זכאית לשעת הנקה בשעות העבודה.

באופן דומה קיימות זכויות עבור הורים, אנשים עם מוגבלויות, חיילים

משוחררים, מסיימי שירות לאומי, בני נוער, עובדים זרים, נשים

חרדיות ועוד.Comentarios


bottom of page