top of page

העסקת בני נוער בחופשת קיץ 2023- מה צריך לדעתגיל העסקה  

  • נער שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בחופשות רשמיות.

מעסיק  רשאי להעסיק נער רק אם הציג תעודת זהות שלו או תעודת זהות של הוריו, הכוללת את פרטיו. על המעסיק לשמור העתק של תעודת הזהות במשך כל תקופת ההעסקה  ועד שנה לאחר מתום ההעסקה. בתום התקופה על המעסיק לבער את העתק תעודת הזהות.

אישור רפואי - חל איסור להעסיק נער, אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעסקתו. על המעסיק לשמור את האישור הרפואי או העתקו במשך כל תקופת ההעסקה ועד שנה לאחר תום ההעסקה. בתום התקופה יבער המעסיק את האישור. 

מסירת הודעה לעובד, עפ"י החוק חובה למסור לעובד בכתב את שעות העבודה, מקום העבודה זכויותיו של העובד. וכו'

מותר להעסיק לכל היותר 8 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.

בני 16 ומעלה - מותר להעסיק עד 9 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.

שעות נוספות, חל איסור להעסיק בני נוער בשעות נוספות.

מנוחה שבועית, חל איסור להעסיק בני נוער ב"מנוחה השבועית" שהיא פרק זמן של 36 שעות רצופות לפחות בין שבוע עבודה אחד למשנהו. 

הפסקות, לאחר 6 שעות עבודה חובה לתת הפסקה של 45 דקות, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה ככלל היא על חשבון העובד, אלא אם כן שהות העובד במקום העבודה בזמן ההפסקה נדרשה על ידי המעסיק. 

עבודת לילה, החוק קובע כי בין השעות 20.00 בערב ל- 08.00 בבוקר אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת ל- 16.

בחופשות לימודים רשמיות ניתן להעסיק בני נוער מגיל 16 עד 18 עד השעה 24:00. אם ההעסקה הסתיימה לאחר 23:00 על המעסיק לדאוג להסעת הנערים הביתה.

רישום שעות העבודה, על מעסיק חלה חובה לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער, ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכאני או אלקטרוני (שעון) יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימה משותפת של הנער והמעסיק. 

 חופשה שנתית, נסיעות לעבודה,תשלום בעד תקופת התלמדות . תשלום עבור ימי הכנה וישיבות עבודה, צריך לשלם פנו אלינו וניתן לכם את זכויותיכם.

 עונשים בחוק, המעסיק נער בניגוד להוראות החוק דינו מאסר או קנס. 

מעסיקים- בני נוער פנו אלינו בכדי להימנע מקנסות או עבירות פליליות

בני נוער- הועסקתם או זומנתם להעסקה בחופשות, פנו אלינו לקבל זכויותיכם.

Comments


bottom of page