top of page

היעדרות עובד או עובדת לצורך טיפולי פוריות


בחודש 1/2019 פורסם תיקון לחוק עבודת נשים, החוק קובע כי היעדרותם של עובד או עובדת לצורך טיפולי פוריות, תהיה על חשבון ימי המחלה הצבורים להם, וזאת גם אם נעדרו חלקי ימים, שלא תעלה על 40 שעות היעדרות בשנה לעובד במשרה מלאה עובד במשרה חלקית יקבל את השעות היעדרות בהתאם לחלקיות משרדו.

מה שנקבע בחוק למרות הוראות חוק דמי מחלה, היעדרות בשל טיפולי פוריות, תזכה את העובד או העובדת בתשלום דמי מחלה החל מהשעה הראשונה להיעדרות ולא החל מהיום השני להיעדרות ובשיעור של 50%, כפי שמצוי במקרים רגילים של היעדרות בשל מחלה.

חשוב להדגיש כי עובדת בהיריון, זכאית להיעדר ממקום עבודתה ללא ניכוי משכרה וללא ניכוי ימי המחלה הצבורים לה, במשך לכל היותר 40 שעות בתקופת ההיריון. יש לשים לב, כי התיקון בחוק מתייחס הן לגברים והן לנשים.

עמלות מנהל מכירות הוכרו כשכר רגיל

המדובר בתביעה (סע"ש 55552-01-15) שהגיש עובד שהועסק כמנהל מכירות, כנגד מעסיקתו לקבלת תגמולי שעות נוספות, הפרשי פיצויי פיטורים והפרשות פנסיוניות – הפרשים שנבעו לטענתו, בשל אי לקיחת בחשבון שכרו, עמלות שקיבל ואשר נגזרו ממכירות שביצעו אנשי המכירות שעבדו תחתיו.

לטענת הנתבעת בכתב הגנתה, כי חלק מהעמלות ששולמו לעובד, אלו המתייחסות למכירות שביצעו אנשי המכירות שתחתיו, אינם יכולים להיחשב כחלק בלתי נפרד משכרו הרגיל של העובד, שכן אין מדובר בעמלות מכירה שהתובע ביצע בעצמו.

ביה"ד פסק, כי יש לקבל את עמדת התובע, ולפיו יש לראות כחלק משכרו הרגיל גם עמלות ששולמו לו כמנהל מכירות כתוצאה ממכירות שביצעו כפופיו, זאת מכוח חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו וכן מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה, ולפיהם המדובר בשכר עבודה לכל דבר ועניין.


Kommentare


bottom of page