top of page

הטבות לחיילי המילואים ולבני זוגם

נציבות שירות המדינה רואה חובה לסייע לצה"ל בעידוד גיוס חיילי מילואים לשירות ימי מילואים בצה"ל

בהחלטת הממשלה מס' 2896 מיום כ"ח בטבת התשס"ח )6.1.2008( נקבעו הטבות לחיילי המילואים, שעיקרן - המתייחס לעובדי המדינה.

להלן ההטבות המוענקות לעובדים המשרתים במילואים. עובד שנמנה על מערך המילואים של צה"ל, וששירת 10 ימי מילואים לפחות בשנה הקלנדרית שקדמה לשנה בה מתבקשת ההטבה, יהיה זכאי להטבות הבאות:

יום חופשה, מעבר למכסה השנתית שהוא זכאי לה, גמישות בצבירת ימי החופשה,

אפשרות ניצול מכסת שעות נוספות או כוננות שהעובד היה זכאי להם עקרונית בעת שירותו במילואים, בתום שחרורו משירות המילואים, התחשבות בעת בחירת עובדים מצטיינים;

מתן עדיפות למשרתים במילואים בעת העלאה בדרגה, דרגה אישית או בעת קיצור פז"מ לדרגה;

דחיית קיומם של מכרזים, אם אחד המועמדים שוהה בשירות מילואים בתאריך כינוס ועדת המכרזים. דחייה זו תתבצע גם כאשר מדובר באנשי מילואים שאינם עובדי המדינה, המתמודדים במכרז פומבי;

לעובדות/עובדים שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע, תינתנה ההטבות הבאות:

מתן אישור להיעדרות של שעה ביום, עד תום שירות המילואים, לצורך סידורים הכרחיים הנובעים מעצם קריאת הפתע של בת/בן הזוג; אישור יום חופשה בתום שירות המילואים של בת/בן הזוג, מעבר למכסה השנתית שהעובדת/עובד זכאי לה.

העסקה בשעות נוספות – האם ניתן בזמן מיוחד בעורף

ביום 9.10.2023 נחתם היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות, ובו נקבע כי במקום עבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות עבודה בשבוע כולל עבודה בשעות, אך בתנאי ששעות הנוספות החודשיות לא יעלו על 90 שעות נוספות בחודש.

על פי ההיתר אורך יום העבודה הכולל לא יעלה על 12 שעות עבודה, אולם ניתן להעסיק עובד עד 14 שעות עבודה ביום (כולל שעות נוספות) אם העובד הסכים לכך ובכפוף למתן הפסקה של 15 דקות בין השעות 12:00 בצהריים ל – 14:00, וזאת בנוסף להפסקה שלה זכאי העובד על פי חוק.

הצו נועד לתת מענה למחסור כוח האדם שנוצר עקב המצב המיוחד, -אצל מעסיקים להם למעלה מ – 20 עובדים.


Comments


bottom of page