top of page

הזכות להיעדר מהעבודה בעת שירות מילואים של בן/בת הזוג


כידוע לכם ישנם זוגות רבים שבני הזוג או בנות הזוג מגויסים למילואים בעת הזו והבת/בן זוג נאלצים להתמודד עם הילדים בבית לבד ללא עזרה.


בכדי להקל עליכם להלן החוק הקובע כי בת/בן הזוג רשאים להיעדר מהעבודה שעה אחת בתשלום.

סעיף 7 (6) א לחוק עבודת נשים זכות להיעדר מהעבודה (תיקון מס' 58) תשע"ז-2017 קובע

בתקופה שבה בן/בת זוג/ה שוהה בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 להלן:

(1) תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מחמישה ימים רצופים;

(2) לעובדת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים הנמצא עמה;

(3) העובדת מועסקת במשרה מלאה לפי הנהוג במקום עבודתה;

(4) העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש הזכות לפי פסקה זו והציגה לפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה; שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים רשאי לקבוע הוראות נוספות לעניין הודעה כאמור;

(ב) עובדת אינה זכאית להיעדר מעבודתה לפי פסקה זו בימים שבהם היא נעדרת מעבודה בשל מימוש הזכות לשעת הורות לפי הוראות פסקה (3) או לפי הנהוג במקום עבודתה בעניין שעת הורות כאמור, או לפי הנהוג במקום עבודתה בעניין קיצור שעות עבודתה בשל הורות; הייתה העובדת זכאית להיעדר מעבודתה כאמור פחות משעה אחת ביום, תהיה זכאית להיעדר מעבודתה לפי פסקה זו ביתרת הזמן שבין ההסדר הנהוג במקום עבודתה כאמור ובין שעה אחת;

(ג) הוראות פסקה זו יחולו גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות מילואים, בשינויים המחויבים;

(ד) על אף האמור בפסקה זו, רשאי ראש רשות ביטחון, בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע כי הוראות פסקה זו לא יחולו על חלק מעובדי אותה הרשות, בשל צורך מבצעי חיוני; החלטה כאמור תעמוד בתוקפה לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים ויהיה ניתן להאריכה בתקופות נוספות שלא יעלו על שבעה ימים כל אחת; לעניין זה, "רשות ביטחון" – שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר או הרשות הארצית לכבאות והצלה;

(ה) ההיעדרות המותרת בהתאם להוראות פסקה זו היא נוסף על הפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודה.

חשוב להדגיש, עובד/ת שמסיים/ת את עבודתו/ה מוקדם יותר אינם זכאים לשעות נוספות באותו היום.


בדבר פרטים נוספים משרדנו ישמח לסייע בכול שאלה בנושא זה ללא תשלום


Comments


bottom of page