top of page

האם טיפ למלצר צריך להפריש לקופת הפנסיה והאם זה חלק משכר העבודה

טיפ למלצר וקופת פנסיה
טיפ למלצר וקופת פנסיה

תביעה שהגישה מלצרית , על כך כי הטיפים שניתנו קוזזו מתשלום השכר שניתן לה.. בהתאם להחלטת בית הדין לעבודה, טיפים שניתנו בחשבון במרוכז ולא ישירות לכיס העובד, או הוכנסו כולם לקופת הטיפים, ובה הכניסו כל המלצרים את הטיפים שהתקבלו, ובסיום העבודה במסעדה או באולם אירועים או במלון וכו' חולקו בין כל המלצרים בהתאם לשעות העבודה של כול עובד ועובדת יחשבו כחלק משכר עבודה אם הם עומדים במבחן שקבע בית הדין לעבודה.

בית הדין לעבודה ציין את מבחני הפסיקה, שנועדו להבחין האם יש לראות בטיפים כשכר עבודה ואלו הן:

● קיום הסכם אישי או קיבוצי בין הצדדים, הקובע שהטיפים הינם חלק משכר העבודה.

● הסכם שקובע דרכי טיפול בהכנסות מטיפים.

● השכר הרגיל ושכר הטיפים לא יפחת משכר המינימום.

● זכויות סוציאליות מבוססות ומחושבות על בסיס ההכנסה משני המקורות (שכר וטיפים).

בית הדין לעבודה קבע באם מתקיימים ההוראות הללו וקיים פיקוח על רישום ותשלום הטיפים, אז הטיפים שניתנים למלצרים נחשבים כחלק משכר העבודה לחוק שכר המינימום. במקרה שמתקיימים ההוראות הללו יש להפריש לזכויות סוציאליות כקבוע בחוק והן יחשבו כשכר עבודה לכל דבר.

לסיכומו של דבר, בהעדר פיקוח על הטיפים שניתנים למלצרים, הטיפים ינתנו למלצר ולא יכנסו לחישוב שכר המינימום

לסיום: משרדנו ישמח לתת שרות בנושאים הללו ויסייע ככול שיידרש בכדי שהעובד והמעסיק לא יפגעו ויחסכו כספים רבים בעתיד.

להזכירכם בהמשך לפרסומים שפרסמנו בעבר על העסקת עובד/ת ללא חוזה תוך 30 יום מיום קבלה לעבודה מהווה אי מילוי החוק כנדרש והמעסיק באם יתבע ע"י העובד ללא הוכחת נזק ידרש לשלם כ 15.000 ₪ ויש את הסמכות לבית הדין להגדיל את גובה הכנס אם יראה שהמעסיק התרשל בתפקידו.

Comments


bottom of page