top of page

האם חתימה ביומטרית בשעון נוכחות מהווה פגיעה בפרטיות

עיריית קלנסוואה ביקשה מהעובדים "להחתים נוכחות ע"י שעון ביומטרי" העובדים נדרשו להחתים שעת כניסה לעבודה ושעת יציאה מהעבודה, אלה במקום להחתים שעון נוכחות בכרטיס נוכחות כמקובל בהרבה רשויות מקומיות ומפעלים , בעירייה חייבו אותם לשעון נוכחות ביומטרי, שעון נוכחות אשר מתבצע על ידי החתמת אצבעו של העובד.


העובדים התלוננו בפני המעסיק כי בקשה זו היא כמו "טביעת אצבע" והיא בקשה שמיועדת אך ורק לחקירה של עבריינים במשטרה וטיפול בעצירים.

טביעת האצבע נבחנה ע"י בית הדין הנדרשת במקרה זה, וקבע כי לא מדובר בנטילת טביעת אצבע במובנה הרגיל, אלא בנטילת אצבע במובנה האלקטרוני, שאינו יוצר העתק מדויק המשמר את צורת הטביעה על כל מאפיינה ואשר אינו יכול לשמש הוכחה להימצאותו במקום מסוים בהקשרים אחרים.


ההסתדרות הגישה ערעור לבית הדין הארצי לעבודה, בית הדין קיבל את הערעור וקבע שעל העירייה אסור לחייב את עובדיה למסור טביעת אצבע, ועליה להפסיק את השימוש בשעון הנוכחות הביומטרי:

בית הדין הארצי קבע, לא בכל מקרה חל איסור על המעסיק לעשות שימוש בשעון נוכחות ביומטרי או באמצעים ביומטריים אחרים במסגרת העבודה. כדי להכשיר שימוש שכזה, יש לבחון הן את הפגיעה בזכויות של העובדים והן את הסנקציה שהמעסיק מטיל על עובדים המסרבים לשתף פעולה עם הפגיעה.


הפגיעה בזכיות היסוד לפרטיות ולאוטונומיה יכולה להיעשות באחת משתי דרכים:

בחוק העומד בדרישות של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, או בהסכמה מדעת ורצון חופשי, שאינה נוגדת את תקנת הציבור, שניתנת בין היתר על רקע חובתו של המעסיק לקבוע מדיניות ברורה, ליידע את העובדים באשר למדיניותו ולהסביר באופן מפורט את הטכנולוגיות שבדעתו לנקוט, לאפשר לעובדים גישה למידע שנאסף עליהם ולהבטיח את שמירתו בסודיות ואת אבטחתו וכן לשתף את העובדים בקביעת המדיניות ועיגונה בחוזה העבודה).


בית הדין קבע כי יש לבחון את האפשרויות הללו:

הצורך של המעסיק - יש לברר מדוע מבקש המעסיק לבצע את הפעולה הפוגעת בזכות, בענייננו נטילת טביעת אצבע, והאם מדובר באינטרס לגיטימי.

טיב המערכת - כאשר מדובר בהתקנת מערכת ביומטרית כלשהי, על המעסיק להוכיח את טיבה – תוקפה ומהימנותה.


מידתיות הפגיעה של המערכת מול חלופות אפשריות הפוגעות פחות - יש לבדוק קיומה של אפשרות למלא את הצורך של המעסיק באמצעים הפוגעים פחות בעובדים, כגון: התקנת מצלמה מעל עמדת שעון הנוכחות המצלמת את העובדים המחתימים את כרטיס הנוכחות או מערכת נוכחות ביומטרית מבוססת כרטיס (במקום מערכת המבוססת מאגר).


סבירות הסנקציה - יש לבחון אם הסנקציה שנקבעה כלפי העובד שלא ממלא את דרישת המעסיק, עומדת במבחני סבירות ומידתיות.

משרדנו ישמח לייצג עובדים מול מעסיקים, כמו כן משרדנו ישמח לתת שרות מקצועי למעסיקים בכדי לנהל עובדים בהתאם לחוקת העבודה וההסכמים הקיבוציים לכול ענף וענף במשק.


בין לקוחותינו וועדי עובדים, עורכי דין, מוסכים, מסעדות, עובדי רשות הדואר במסגרת פרישה עפ"י תוכנית הבראה.


Comments


bottom of page