top of page

האם חתימה ביומטרית בשעון נוכחות מהווה פגיעה בפרטיות


האם חתימה ביומטרית בשעון נוכחות מהווה פגיעה בפרטיות
האם חתימה ביומטרית בשעון נוכחות מהווה פגיעה בפרטיות

עיריית קלנסוואה ביקשה מהעובדים "להחתים נוכחות ע"י שעון ביומטרי" העובדים נדרשו להחתים שעת כניסה לעבודה ושעת יציאה מהעבודה, אלה במקום להחתים שעון נוכחות בכרטיס נוכחות כמקובל בהרבה רשויות מקומיות ומפעלים , בעירייה חייבו אותם לשעון נוכחות ביומטרי, שעון נוכחות אשר מתבצע על ידי החתמת אצבעו של העובד.


העובדים התלוננו בפני המעסיק כי בקשה זו היא כמו "טביעת אצבע" והיא בקשה שמיועדת אך ורק לחקירה של עבריינים במשטרה וטיפול בעצירים וכלל אינה חלק מחיי העבודה של עובדים חופשיים במדינה דמוקרטית. ההסתדרות טענה כי גם בהליכים הפליליים מוגבלות הסמכויות לנטילת טביעת אצבעות והחוק מתיר רק לגופים ציבוריים מוגדרים לקבל טביעות אצבע וגוף של אדם, כמו כן, חוק הגנת הפרטיות שומר על כבוד האדם ופרטיותו ולכן העובד פטור מחתימה ביומטרית.


בית הדין האזורי לעבודה קבע בפסק הדין כי אכן נטילת טביעת אצבעותיו של אדם , שלא בהסכמתו, מהווה פגיעה בזכותו של אדם לפרטיות ובזכויותיו המוגנות על פי חוק היסוד. ואכן כפי שכבר נפסק לא אחת, כי הזכות לפרטיות קיימת גם במקום העבודה ופגיעה בה, כפופה להסכמתו של העובד. עם זאת, מול זכותו של העובד לפרטיות ניצבת זכותו של המעסיק לקניין, המעוגנת אף היא בחוק יסוד.


טביעת האצבע נבחנה ע"י בית הדין הנדרשת במקרה זה, וקבע כי לא מדובר בנטילת טביעת אצבע במובנה הרגיל, אלא בנטילת אצבע במובנה האלקטרוני, שאינו יוצר העתק מדויק המשמר את צורת הטביעה על כל מאפיינה ואשר אינו יכול לשמש הוכחה להימצאותו במקום מסוים בהקשרים אחרים.


בית הדין קבע כי לא מדובר בטביעת אצבע במובן הרגיל והפוגעני של התהליך, אלא בהליך דומה, אשר נעשה למטרה ראויה ולמעשה אינה שונה מהחתמת כרטיס זיהוי רגיל, הנהוג במקומות עבודה. כמו כן, במקרה זה, אין צורך בהסכמת הארגון לצורך שינוי סוגו של שעון הנוכחות. גם על פי חוקת העבודה, קיימת למעסיק פררוגטיבה ניהולית לקבוע את סוג השעון אשר ישמש להצהרת נוכחות העובדים.

לסיום

מעסיק יכול/רשאי לדרוש מהעובדים להחתים כרטיס ביומטרי ואינו נדרש לקבל את אישורו של הגוף המייצג.

משרדנו ישמח לייצג עובדים מול מעסיקים, כמו כן משרדנו ישמח לתת שרות מקצועי למעסיקים בכדי לנהל עובדים בהתאם לחוקת העבודה וההסכמים הקיבוציים לכול ענף וענף במשק.

בין לקוחותינו וועדי עובדים, עורכי דין, מוסכים, מסעדות, עובדי רשות הדואר במסגרת פרישה עפ"י תוכנית הבראה.


Comments


bottom of page