top of page

אי מסירת הודעה לעובד על תנאי עבודתו בכתב , תחייב את המעסיק בתשלום פיצוי כספי
בעת קבלתו של העובד לעבודה אצל המעסיק ובכדי להסיר ספקות שימנעו בעתיד תביעות או יגרמו נזק לעובד/ת ובהתאם להחלטת בית הדין הארצי לעבודה, כי חוק הודעה לעובד, מטיל חובה על מעביד למסור לעובד, תוך 30 ימים לכל המאוחר ממועד תחילת עבודתו, הודעה בכתב, בה יפורטו תנאי עבודתו של העובד, כאשר החוק אינו מסתפק בהטלת חובה כללית ומפרט את העניינים שיש לכלול בהודעה, כגון: שעות עבודה זמני תחילת עבודה וסיום עבודה, מי המנהל הישיר של העובד ומקבל ממנו הנחיות והוראות ביצוע, באיזה מעמד העובד ומה תפקידו, מה שכרו של העובד, ובאיזה קופה מבוטחים זכויותיו פנסיוניות, כמה ימי מחלה עומדים לזכותו כמה ימי חופשה , את צורת ההודעה ואת החובה להודיע על שינויים בתנאי ההודעה. בהמשך ובמהלך העבודה יעשו בכתב ולא בע"פ.

בית הדין הארצי לעבודה, חיזק והדגיש את החלטתו והוסיף כי הדרישה למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי עבודתו, אינה עניין טכני, אלא מהווה חלק מהחובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת ביחסי העבודה ומטרתה ליידע את העובד באופן שקוף ומלא בדבר תנאי עבודתו, לייתר אי הבנות וסימני שאלה ולמנוע מחלוקות בין הצדדים. בית הדין הארצי לעבודה ציין, כי להפרת החוק, יש השלכות במישור היחסים המשפטיים בין העובד למעביד. הפרת החוק עשויה להעביר את נטל הראיה למעביד, בכל מקרה של מחלוקת על תנאי העבודה, או להטיל על המעביד לפצות את העובד, ללא צורך בהוכחת נזק. בית הדין הארצי לעבודה הדגיש, כי במסירת הודעה בעל פה אין די ואין בה, כדי ליתר את החובה הכלולה בחוק למסור הודעה מפורטת בכתב.

לכן ברגע שאתם מתקבלים לעבודה אצל המעסיק דרשו את ההודעה הנ"ל כולל כול החובות והזכויות שלכם ממקום העבודה.

במידה ולא קיבלתם תוך 30 יום את ההודעה לעניין תנאי העבודה, צרו אתנו קשר בטלפון 0505294761  ואנו נדאג שתקבלו את כול זכויותיכם בכתב.

עובד/ת המעוניין לבדוק את תלוש השכר ואת תוספות השכר הקבועות בחוק ובמסגרת הסכמים קיבוציים רשאים לפנות אלינו ואנו נסייע בעדם.

כמו כן, עובדים הפורשים לגמלאות אנו ממליצים לפנות אלינו בכדי לסייע לכם לקבל את כול זכויותיכם כולל ליווי מול הקופות וקרנות הפנסיה.Comments


bottom of page