top of page

אי מילוי אחר הסכם חוזה עבודה


הפרת חוזה עבודה- עובד במשרד
צילום: canva

התקשרות מול עובד חייבת להיות בחוזה עבודה מסודר, הקובע בין העובד למעסיק את התנאים לתפקידו.

חוזה העבודה מהווה מסמך מסודר בו ירשמו חובותיו וזכויותיו של העובד ושל המעביד, תנאי שכרו של העובד, תקופת עבודתו, תחומי אחריותו, מי המנהל הישיר שלו, זמני עבודה חופשות, קופות גמל ופנסיה, פיצויי פיטורין, שעות נוספות אם יש, ימי עבודה, כל זאת למקרה בהם יחליט אחד הצדדים לטעון להפרת ההסכם או להפרת אחד מהתנאים שסוכמו בהסכם.


חשוב לדעת! ישנם מקרים בהם מעסיקים סיכמו את תנאי העבודה מול העובדים החדשים בעל פה, או לחלופין מקרים בהם לא נרשמו בהסכם כל תנאי העבודה. מקרים מעין אלו מובילים לחילוקי דעות ותביעות ואי נעימויות עד כדי סיום העסקה. על כן: חוזה העבודה חייב להיעשות בכתב בכדי למנוע תביעות והוצאות מיותרות.


הפרת חוזה מצד העובד

הפרת חוזה מצד העובד יכולה לגרום לשלילת תשלום פיצויי פיטורים. לכן לפני שתעשו צעד יש להתייעץ עם משרדנו או עם כל גורם מקצועי אחר.


ישנם מקרים שבהם ניתן להפר חוזה והעובד זכאי לפיצויי פיטורין


אי תשלום זכויות סוציאליות בסיסיות המחייבות על פי חוק, הפרשות תשלומי פנסיה, דמי הבראה, שעות נוספות, עמלות, בונוסים, קבלת רכב צמוד או הוצאות רכב, יחס משפיל ופוגע מצד המעסיק.


פיצוי עבור ביטול חוזה

ביטול החוזה מספר ימים לאחר שנחתם בתקופה שבין החתימה על החוזה לבין תחילת עבודה, אינה מקנה פיצוי בשל הפרת חוזה. במקרים מסוימים חשוב לדעת, כי קיימים מקרים בהם החליט המעסיק לבטל את חוזה העבודה מספר ימים לאחר שזה נחתם ובטרם החל העובד בעבודתו אצל המעסיק החדש. לאותו עובד נגרם נזק מתוך כך שבאופן טבעי הודיע על התפטרותו ממקום העבודה הקודם שלו ואין באפשרותו לשוב ולעבוד שם.


במקרים מעין אלו יתכן שאותו עובד יהיה זכאי לפיצוי כספי בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מביטול החוזה במקום העבודה הקודם.


מעסיקים ציבוריים

המעסיק מחויב למלא את כול הפרטים שפורטו מעלה בהסכם העסקה ,אחרת יהיה חשוף לתביעה ולפיצוי העובד על אי מילוי כל הפרטים לצורך העסקת העובד. יש ציין כי בחירת הקופה (להפרשות) תיעשה ע"י העובד באופן חופשי ובמקרים שנשלחה הודעה לעובד וזה לא הגיב, המעסיק יכול יהיה ללכת לברירת מחדל בבחירת הקופה ולהפריש לקופה שנבחרה ע"י הגוף המייצג את העובדים (ההסתדרות).


לייעוץ בנושא: התקשרו 050-5294761 או שלחו הודעה בווטסאפComments


bottom of page